TESCO Šaľa – komunikácie

Názov: Hypermarket TESCO Šaľa, vnútroareálové komunikácie, parkoviská a okružná križovatka
Odberateľ: Doprastav a.s. závod Žilina
Adresa: Jesenského 18, 010 37 Žilina

Popis realizovaných prác:

Okružná križovatka a rekonštrukcia miestnych komunikácií, odvodnenie verejných komunikácií, úprava verejného osvetlenia a slaboprúdových rozvodov, vonkajšie spevnené plochy a parkoviská.