Rekonštrukcia komunikácie, Teplička Nad Váhom

Názov: Rekonštrukcia existujúcej komunikácie – “Do ulice”
Odberateľ: Obec Teplička nad Váhom
Adresa: Námestie sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom

Popis realizovaných prác:

Realizácia novej splaškovej kanalizácie a oprava cestnej komunikácie.