Spoločnosť HASTRA, s.r.o. je stavebno obchodná spoločnosť zameraná na pozemné a inžinierske stavby, ktorá vznikla v roku 1994.

V rámci pozemných stavieb sú to hlavne prevádzkovo administratívne budovy, polyfunkčné objekty, kostoly, bytové, občianske a priemyselné stavby.

Súčasťou inžinierskych stavieb sú hlavne mostné objekty, protihlukové a protioslnivé steny, oporné a zárubné múry, regulácie korýt potokov a riek.
Podieľame sa aj na výstavbe rôznych objektov diaľnic ako sú odpočívky, strediská správy a údržby, alebo už spomínané protihlukové steny a mostné objekty.

Obchodná činnosť je zameraná na obchod so stavebným materiálom.

Spoločnosť má vlastnú požičovňu drobnej mechanizácie a tiež dopravno-mechanizačné stredisko.

HASTRA - prevádzkovo-administratívna budova

Certifikáty

Na riadenie a kontrolu kvality má spoločnosť zavedený Integrovaný manažérsky systém, preverený a uznaný certifikačným orgánom CLPR č.3016 v zhode s normou:

EN ISO 9001:2008
Certifikovaný systém managementu kvality

EN ISO 14001:2004
Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva

BH OHSAS 18001:2007
Certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Naša spoločnosť nakupuje a zabudováva len certifikované stavebné materiály.

kliknite na certifikát pre zväčšenie